Osaaminen

Yhteiskunnallisesti vaikuttava koulutus

Takaisin etusivulle

Tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen on korkeakoulujen vaikuttavuuden ydin, mistä syystä koulutus kytkeytyy kaikkeen vaikuttavuuteen. Keskeisimpiä koulutuksen vaikuttavuutta lisääviä tekijöitä ovat koulutuksen laatu, yhteys tieteelliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, tieteelliseen tutkimukseen sekä työelämäläheisyys koulutussisällöissä ja vuorovaikutus oppimisessa.

Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi ja varhaisen vaiheen signaalien tunnistamisen mahdollistavat koulutuksen suuntaamisen siten, että uudella osaamisella tuetaan uusien yritysten ja toimialojen kehittymistä. Ennakointitiedon avulla voidaan vastata sekä alueellisiin että valtakunnallisiin koulutuksen kehittämistarpeisiin. Osaamistarpeiden ennakointitiedon vahvempi kokoaminen ja hyödyntäminen onkin eräs keskeisistä kehittämistarpeista.

Työ- ja elinkeinoelämän edustajien osallistuminen osaamistavoitteiden ja opetussisältöjen kehittämiseen on keino varmistaa opetuksen työelämävastaavuutta. Tällä toiminnalla on erilaisia alakohtaisia käytäntöjä, joita sovelletaan tieteenalojen ja koulutusvastuiden määrittämillä tavoilla. Korkeakoulupedagogiikassa teknologian ja digitalisaation tuomat keinot laajentavat ja monipuolistavat oppimisympäristöjä ja vievät opiskelijat uudella tavalla tiedon ja osaamisen äärelle. Osaaminen syntyy yhä enemmän vuorovaikutuksessa erilaisissa opiskelijoiden ja opettajien, TKI-toiminnan ja työelämän edustajien verkostoissa. Osallistuessaan yhteiseen toimintaan opiskelija voi vahvistaa keskeisiä myöhemmin työelämässäkin tarvittavia taitoja. Koulutuksen vaikuttavuutta voidaan tukea joustavilla opintopoluilla, elinikäisen oppimisen mahdollistamisella sekä uusilla työelämälähtöisillä koulutusmuodoilla. Parhaimmillaan korkeakoulu voi edistää osaamisen ylläpitoa läpi elämän.

Kehittämissuositukset

Elinikäinen oppiminen tukee työ- ja opinpolkujen monimuotoistumisen sekä digitalisoitumisen tuomia tarpeita. Korkeakouluille on kehittymässä osana elinikäistä oppimista nykyistä vahvempi tietojen ja taitojen päivittämisen rooli, jolloin työssäolojaksot ja opiskelu lomittuvat työelämän aikana joustavammin.

Toimintamallina kehitetään myös koulutuksen ja sen sisältöjen suuntaamista. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää erityisesti monialaista, yhteiskunnallisia ilmiöitä avaavaa ja uusimpaan tutkimustietoon kytkeytyvää tarvelähtöistä koulutusta.

Korkeakoulujen on tarpeen kehittää uusia joustavia ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntäviä pedagogisia toimintamalleja, luoda korkeakoulujen välisiä koulutusten yhteistoteutuksia opintotarjonnan laaja-alaistamiseksi ja monipuolistamiseksi sekä edistää opintojen ja työn yhdistämistä ja opintojen työelämäläheisyyttä.

Innovatiivisuus päätöksenteossa ja vaikuttavuuden mahdollistava toimintakulttuuri

  • Korkeakoulujen ja yritysmaailman aikajänne voi olla erilainen. Osaamisen syntyminen vie aikaa ja tulevaisuuden osaamisen kehittämisessä osoitetaan vastuullisuushaastetta myös yrityksille ja muille sidosryhmille osallistua pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Samalla edistetään oman toiminnan pitkäjänteisyyttä omilla vahvuusalueilla. Tätä voidaan tukea myös luomalla pitkäjänteisyyttä sirpalaiseen ulkoiseen rahoitukseen.

Tutkintojen ja muun koulutuksen osaamistavoitteiden määrittelyssä tulee tehdä laaja-alaista yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Hyvät käytänteet

Työelämäläheisyys opetuksessa ja oppimisessa

  • Pedagogiset ratkaisut, oppimisympäristöjen kehittäminen, yhteys TKI-toimintaan
  • Opiskelijoiden työelämässä ja työelämäyhteistyössä suoritettavat opinnot. Opiskelijoiden osallistaminen yhteiskunnalliseen kehittämiseen opinnoissaan.
  • Opiskelijoiden työelämälähtöiset projektiopinnot. Esimerkiksi opiskelijoiden oppimisprojektien kytketään yhteiseen kehitystyöhön yritysten TKI-toiminnan kanssa. Näin yrityksetkin voivat testata ajatuksiaan ja kehittyä. Esimerkiksi LCCE (learning competence creative ecosystem), CAMPUS FI, Demola
  • Yhteisöpaja ratkoo ajankohtaisia ongelmia Suomessa ja Euroopassa tuomalla yhteen opiskelijoita, vapaaehtoisia ja työelämän eri toimijoita. Yhteisöpaja
  • Innovatiiviset oppimisympäristöt, joissa tekevät yhteisiä kehittämisprojekteja yhteistyössä yritysten kanssa ja kehittävät samalla omaa osaamistaan TKI- ja työelämäyhteyksissä.   BisnesAkatemia, FramiPro, SeAMK Projektipaja®,  Design Factory
  • Alueen opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö.
  • Vierailuprofessuurit

Uusien koulutusmuotojen ja täydennyskoulutuksen kehittäminen

  • Täydennyskoulutuksen kautta toteutetaan varsin laajaa joukkoa erilaisia hankkeita, joiden vaikutus on laajempi kuin pelkästään koulutuksen tarjoaminen.
  • Alumneja ja muiden sidosryhmien edustajia on hyvä hyödyntää enemmän korkeakoulujen opetuksessa.

 


 Voit jatkaa keskustelua, antaa palautetta sivuston sisällöistä sekä ehdottaa hyviä käytänteitä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/