Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Yhteiset visiot kumppaneiden kanssa

Takaisin etusivulle

Strategisen johtamisen tueksi vaikuttavuutta vahvistamaan tarvitaan toimivat yhteiskehittämisen ja -luomisen foorumit ja alustat, oppimisen ja innovaatioiden ekosysteemit, joissa alueen toimijat luovat ja jakavat korkeakoulujen kanssa yhteisen vision tulevaisuuden tahtotilasta.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuottavassa vuorovaikutuksessa korostuvat eri toimijoiden  verkostot, vuorovaikutuksen säännöllisyys ja jatkuvuus sekä kaksisuuntainen viestintä. Tällaisessa yhteiskehittämisen ympäristössä roolit ja vastuut on määritelty, päällekkäistä tekemistä vältetään ja osaoptimoinnista on luovuttu. Yhteisen vision jakavissa verkostoissa on yhteinen ymmärrys osaamisesta ja osaamistarpeista sekä  toteutetaan  enakkoluulotonta kehittämis- ja kokeilutoimintaa ratkaisujen löytämiseksi.  Muodollisia ja epämuodollisia verkostoja on korkeakouluissa niiden kaikilla tasoilla. Verkostot syntyvätkin usein tarpeesta, jolloin ne ovat myös vaikuttavimmillaan. Korkeakouluilla tulee ottaa johtava rooli innovaatioverkostoissa.  

Kehittämissuositukset

Vaikuttavuus tulee tehdä näkyväksi ja se on oltava todennettavissa. Tämän edellytyksiä ovat vuorovaikutus ja viestintä korkeakoulun sisällä, korkeakoulujen välillä sekä korkeakoulujen ja niiden asiakkaiden ja kumppanien välillä.

Alueellinen vaikuttavuus ja yrittäjyys tulee ottaa erityisen huomion kohteeksi.

Korkeakoulujen tulee edistää asemaansa kansainvälisesti korkeatasoisina toimijoina alueellisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Tätä tarkoitusta varten tulee

  •  hyödyntää vuorovaikutteista ja verkostomaista viestintää ja kehittää toimivia vuorovaikutuksen foorumeja,  jotka mahdollistavat jatkuvan ja systemaattisen vuorovaikutuksen asiakkaiden ja kumppanien kanssa, ml. yritykset,  julkinen - ja kolmas sektori.
  • myös opiskelijoiden merkitys vaikuttavuuden keskeisenä tekijänä on otettava vuorovaikutuksen foorumeissa ja prosesseissa huomioon keskeisinä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tekijänä. Siksi myös opiskelijoiden hyvinvoinnista, yhteisöllisyydestä ja välittämisestä tulee tehdä korkeakoulun strateginen kilpailuetu.
  • hyödyntää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten väliset synergiaedut alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta samalla huomioon ottaen eri oppilaitoksille keskeisten sidosryhmien erilaiset tarpeet.
  • lisätä alueellisten viranomaisten ymmärrystä  korkeakoulujen roolista ja vaikuttavuuden muodoista  osana alueen elinvoimastrategian toteuttamista. Tämä edellyttää, että korkeakoulujen ja aluehallinnon edustajien välinen vuorovaikutus otetaan huomioon keskeisenä osana muuta korkeakoulujen sidosryhmätoimintaa. Erityisesti yhteinen yrittäjyyden aktivointi yhteistyössä on tärkeää. 

Hyvät käytänteet

Korkeakoulujen yhteinen strategiatyö

  • Korkeakoulut osallistuvat alueen strategiatyöhön, kuten maakuntaohjelmien ja aluestrategioiden valmisteluun, ja tekevät konkreettista yhteistyötä eri tahojen kanssa aluekehityksessä.

Korkeakoulujen osallisuus alueelliseen ja viranomaisten toteuttamaan ennakointityöhön. Kansallinen ennakointiverkosto, Tieto käyttöön, Strateginen tutkimus, Kokeileva Suomi.

 


 Voit jatkaa keskustelua, antaa palautetta sivuston sisällöistä sekä ehdottaa hyviä käytänteitä osoitteessa https://www.otakantaa.fi